Alumnes de Comastech realitzant pràctiques del mòdul de Mecatrònica Industrial
Alumnes de Comastech realitzant pràctiques del mòdul de Mecatònica Industrial

Com que la Mecatrònica Industrial és un cicle on els coneixements que s’adquireixen són interdisciplinaris entre les tecnologies involucrades tant en la maquinària com en l’automatització industrial, és necessari tenir uns coneixements previs de totes les disciplines que avarca, per tal de que el seu estudi sigui el més enriquidor possible.

Recordem la Mecatrònica Industrial unifica les disciplines de: mecànica, electrònica, robòtica, automatismes industrials i informàtica.

Per tant, és necessari tenir uns coneixements bàsics de cada branca, que s’aniran desenvolupant al llarg de l’aprenentatge dels diferents mòduls.

Quines assignatures figuren al currículum de mecatrònica industrial?

I les transversals de:  formació i orientació laboral,  i empresa i emprenedoria.

En la majoria d’ells hi ha un coneixement en comú que és el d’aplicar la prevenció de riscos laborals, protecció ambiental i identificar els riscos associats a la instal·lació dels diferents equips, maquinària o elements. Aquesta, s’explica en totes les disciplines per separat però s’engloba a la seva totalitat i s’ha de tenir present quan s’ha de realitzar qualsevol muntatge.

Els coneixements previs.

Un altre factor important, tot i que no es consideri tal i com coneixem el concepte de “coneixement previ”, però si com a “contingut que hem après”, volem destacar que al llarg de tot el currículum i durant el curs és necessari a més d’important que l’alumnat valori l’ordre i la neteja dels diferents elements i instal·lacions, ja que aquest és esmentat com un primer factor de prevenció de riscos.

El dibuix tècnic és una altre assignatura a tenir en compte, ja que en molts dels mòduls abans mencionats, els i les alumnes hauran d’interpretar plànols per realitzar els muntatges pertinents d’un conjunt mecànic, entendre un esquema tant elèctric com pneumàtic o hidràulic, i també de forma conjunta en electropneumàtica / electrohidràulica. D’igual manera hauran de saber-los representar com a plànol a ordinador i també a mà alçada. Tot, però, s’anirà ampliant i aprofundint al llarg del curs, per aplicar correctament les normatives i les simbologies necessàries en cada esquema i/o plànol que es realitzi.

Pràctiques de disseny de peces a l'aula d'informàtica pels alumnes del cicle en Mecatrònica Industrial.
Pràctiques de disseny de peces a l'aula d'informàtica

No podem deixar de banda la importància que tenen els coneixements matemàtics, ja que en alguns mòduls seran necessaris per tal de realitzar els càlculs, per exemple d’obtenir les seccions del cablejat adequat per realitzar un muntatge elèctric, calcular els costos de producció d’un taller o indústria o també per calcular les velocitats lineals i de rotació d’algunes màquines.

En quant a l’ofimàtica, es valora que l’alumnat tingui coneixements previs bàsics per tal de fer la documentació dels projectes, saber utilitzar els fulls de càlcul i  realitzar les presentacions dels diferents projectes que se’ls hi plantegin al llarg del curs. D’igual manera, els estudiants hauran de saber desenvolupar-se en internet per aprofundir més en les matèries, buscant-hi informació i fent una cerca crítica i tècnica.

En relació als idiomes, l’alumnat haurà de dominar tant el català com el castellà de forma parlada i escrita. Molts cops es deixa de banda la importància de saber redactar sense cometre faltes d’ortografia, o saber parlar en públic quan es realitzen estudis tècnics. Sembla una cosa estranya, però és realment important que en estudis tècnics com ara la Mecatrònica Industrial el tècnic/a també domini les dues llengües esmentades, ja que molts cops, l’alumnat durant els estudis haurà de presentar treballs, tant escrits com orals, i en un futur potser haurà de realitzar alguna presentació o explicació davant de possibles clients o superiors, per tant, és important tenir dominat l’art de llenguatge.

A més d’aquestes dues, haurà de tenir coneixements d’anglès, ja que molts dels manuals d’instruccions de la majoria de màquines o elements estan redactats en anglès, inclús, potser en algun moment quan estigui exercint també hagi d’expressar-se en aquesta llengua.

Finalment podem concloure que la Mecatrònica Industrial proporciona un perfil de sortida molt polivalent que permet treballar a molts llocs en empreses de diferents sectors ( màquina-eina, alimentació, tèxtil, aeronàutica, automatismes entre d’altres...), i tot i que els coneixements puguin semblar bastant amplis, podem assegurar que aquests s’aniran complimentant, millorant o fins i tot adquirint en el cas de que siguin molt molt bàsic al llarg del cicle de Mecatrònica Industrial a Comastech.

Per Mireia Vilalta

Quan parlem de Mecatrònica industrial ens referim a una disciplina que unifica: la mecànica, l'electrònica, la robòtica, els automatismes industrials i la informàtica. Amb la combinació d'aquestes disciplines, s'han aconseguit equips d'automatització que han canviat la producció en les empreses gràcies al fet que ofereix major rapidesa i precisió.

Però com funciona un sistema Mecatrònic?

Alumnes estudiant el mòdul d'electricitat de la formació per mecatrònics
Descripció: Comastech amb alumnes. Any: 2021 Mes: 02 Dia: 23 Autor: Toni Vilches Fotografia

Un sistema mecatrònic és un sistema digital destinat a recollir senyals, processar-les i emetre una resposta per mitjà d'actuadors (motors, cilindres de simple i de doble efecte...) generant moviments o accions sobre el sistema en el qual ha d'actuar. Aquests sistemes mecatrònics estan formats per sensors, microprocessadors i controladors, i que en un conjunt els podem conèixer com a: robots, màquines controlades digitalment, vehicles guiats automàticament, entre molts altres.

Antigament, quan un problema o error en el sistema afectava qualsevol classe de maquinària amb components mecànics i electrònics, per realitzar el manteniment o reparació s'havia de recórrer de forma individual a professionals especialistes en cadascun dels àmbits, molts cops era difícil trobar la solució més adient, ja que cada professional tenia els coneixements i habilitats en terminologia i conceptes diferents.

Per sort avui, els estudis en mecatrònica han avançat i s'ha aconseguit agrupar totes aquestes disciplines en una, fet que fa que les persones formades en mecatrònica estiguin capacitades per aportar el millor de cada àrea en un sol conjunt. A més els hi ofereix un punt de vista únic, ampli, modern i integrador fent que siguin una peça clau a la indústria.
És per tot això que té una gran importància per la modernització en els processos de producció, i s'ha convertit en una de les formacions més demandades i amb gran projecció de futur.

A què es dedica un mecatrònic?

Mecatrònic programant

Un cop vist quin és el concepte de Mecatrònica Industrial, anirem a conèixer a què es dedica un Mecatrònic.

La Mecatrònica Industrial, com bé sabem, és una especialitat molt innovadora amb la qual un tècnic en aquest àmbit pot conèixer, integrar, optimitzar i realitzar el manteniment de dispositius i màquines industrials, així com dels sistemes mecànics per tal d'aconseguir una millora dels processos industrials. A més, el professional tècnic en Mecatrònica Industrial està preparat per innovar, dissenyar, avaluar, gestionar i mantenir sistemes mecatrònics, ja que amb la seva formació adquireix coneixements i habilitats del camp de l'enginyeria, aplicant-la a equips i sistemes d'última generació.

Un tècnic en Mecatrònica Industrial té la capacitat de dissenyar, construir i implementar productes i sistemes mecatrònics per tal de satisfer les necessitats emergents de la indústria, integrant de forma eficient les tecnologies que influeixen en el procés productiu per dur a terme una millora continua i l'optimització dels sistemes de control i automatització dels processos industrials i millorar així la seva competitivitat.

Quins són els àmbits de treball dels tècnics en Mecatrònica Industrial?

El tècnic en Mecatrònica Industrial treballarà en la de supervisió, manteniment i reparació de sistemes mecànics, electrònics i informàtics de maquinàries i en els processos de les indústries com ara: refineries i siderúrgies, indústria petroquímica, indústria paperera, indústria tèxtil, indústria processadora i envasadores d'aliments, indústria de reprocessament i transformació de materials plàstics, indústria de cervesa i gasosa, indústria farmacèutica i perfumeria, indústria de transformació de metalls, indústria gràfica, indústria del ciment, indústria d'articles d'escriptori i centres de còmput i centres de producció industrial entre d'altres.

Encara no coneixes la Doble Titulació de Grau Superior que imparteix Comastech?

Un doble Grau en Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial que capacita professionals polivalents per treballar a la indústria. Treballem dia a dia per oferir una formació de qualitat adherida al programa DUAL en col·laboració amb empreses líders que precisen incorporar personal altament qualificat.

Demana hora i vine a descobrir la #latècnicaquetransforma

La Fabricació Mecànica consisteix en: planificar, programar i controlar la fabricació per mecanitzat i muntatge de béns d'equip, partint de les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Quines són les competències dels professionals en Fabricació Mecànica?

Descripció: Comastech amb alumnes. Any: 2021 Mes: 02 Dia: 23 Autor: Toni Vilches Fotografia

• Elaborar els procediments de muntatge de béns d'equip.

• Determinar els processos de mecanitzat.

• Supervisar la programació i posada a punt de les màquines de control numèric, robots i manipuladors per al mecanitzat.

• Programar la producció utilitzant tècniques i eines de gestió informatitzada.

• Determinar l'aprovisionament necessari.

• Assegurar que els processos de fabricació s'ajusten als procediments establerts.

• Gestionar el manteniment dels recursos de la seva àrea.

Quines són les sortides professionals?

Els professionals formats tenen accés a Indústries transformadores de metalls relacionades amb els subsectors de construcció de maquinària i equip mecànic, de material i equip elèctric electrònic i òptic, i de material de transport enquadrat en el sector industrial.

A més el títol permet l’accés directe a la universitat per aquelles persones que vulguin continuar la seva formació.

El Grau Superior a Comastech, una titulació amb futur.

Sabies que 50% dels llocs de treball requeriran una titulació tècnica o tècnica superior en 2025? En l'actualitat Espanya només pot cobrir la meitat d'aquesta demanda.

El programa formatiu que ofereix Comastech amb el Grau Superior en Fabricació mecànica i Mecatrònica Industrial adherit al programa DUAL, en el que en finalitzar els estudis obtenen dues titulacions, dota a les persones formades un ampli ventall de competències per l'accés a un sector on la demanda és molt elevada i el personal qualificat escàs.

Vols conèixer el nostre projecte? Contacta amb nosaltres per demanar una visita on t'atendrem personalment per a orientar-te i assessorar-te, veure les instal·lacions i resoldre qualsevol dubte que puguis tenir.

Jove treballant les seves habilitats en soldadura
Jove treballant en un projecte de soldadura.

Amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància d’invertir en el desenvolupament de les habilitats de la joventut, l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir designar el dia 15 de juliol com el "Dia mundial de les habilitats de la joventut".

Des de que es va declarar el dia l'any 2014, les celebracions d'aquest dia han brindat una oportunitat única pel diàleg entre els joves, les institucions educatives i de formació tècnica i professional, les empreses, les organitzacions d'ocupadors i treballadors, els encarregats de formular polítiques i els associats pel desenvolupament.

Les celebracions d'aquest 2021 es tornen a donar en un context molt complex, els joves d'entre 15 i 24 anys estan particularment exposats a les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia.

L'alt volum de creixement de l'atur juvenil és un dels problemes més urgents amb el que s'enfronten les economies i les societats. L'últim informe "Tendències mundials de l'ocupació juvenil 2020: la tecnologia i el futur de les ocupacions" reflexa que des de 2017, hi ha hagut una tendència a l'alça amb el número de joves que estan desocupats i no cursen cap formació, a més es preveu que aquesta xifra continuï a l'alça al llarg de 2021.

Com poden ajudar l'ensenyament i la formació tècnica i professional en les habilitats de la joventut?

L'ensenyament, i la formació tècnica i professional poden:

- Dotar als joves amb les competències necessàries per accedir al món laboral, incloses les competències per a l'ocupació autònoma.

- Millorar la capacitat de resposta a la demanda canviant de competències de les empreses i les comunitats, i augmentar la productivitat i els nivells salarials.

- Contribuir a reduir els obstacles que dificulten l'accés al món laboral.

- Oferir oportunitats pel desenvolupament d'aptituds a persones poc qualificades que estan en situació d'atur, a joves que estan fora de les institucions educatives, i a aquelles que ni treballen, ni estudien ni reben cap formació.

Comastech, punt final d’un projecte nascut d’una necessitat real.

En relació a aquesta difícil situació a la que s’enfronten els joves i la societat,  podem dir que Comastech és el punt final d’un projecte nascut d’una necessitat real.  La zona geogràfica d’influència es caracteritza per un fort pes econòmic del sector turístic, i subsidiari d’aquest, el de construcció i immobiliari.

Tanmateix, la zona gaudeix d’una rica tradició de fabricació mecànica, amb l’existència d’un sector consolidat que les successives crisis econòmiques no han aconseguit eliminar. No obstant això, la zona no disposa de cap centre de formació professional amb ensenyaments de la família de la Fabricació Mecànica i/o Instal·lació i Manteniment, i a més, les empreses pateixen un greu problema de mancança de professionals formats que compromet el seu creixement i expansió.

El programa formatiu del Centre Politècnic Comas abasta totes les etapes de la vida professional de les persones:

És per aquest motiu que l’impacte social del projecte és tan important, ja que dona oportunitats a les persones dins d’un sector on les possibilitats d’inserció laboral són molt elevades. De la mateixa manera, amb la incorporació de nou personal, les empreses podran beneficiar-se i garantir així el relleu generacional.

Finalment, Comastech espera continuar contribuint en la millora de la imatge del sector metall-mecànic, un sector que ha aportat molt al llarg de la història, i en continuar donant visibilitat a la incorporació de les dones, i a la importància del sector pel teixit industrial català.

Desenvolupat per Volcànic Internet
map-markerfacebook-squarephonetwitterenvelopeyoutube-playinstagram