Mecatrònica Industrial, és necessari tenir coneixements previs?

Dimarts, 31 maig, 2022
Alumnes de Comastech realitzant pràctiques del mòdul de Mecatrònica Industrial
Alumnes de Comastech realitzant pràctiques del mòdul de Mecatònica Industrial

Com que la Mecatrònica Industrial és un cicle on els coneixements que s’adquireixen són interdisciplinaris entre les tecnologies involucrades tant en la maquinària com en l’automatització industrial, és necessari tenir uns coneixements previs de totes les disciplines que avarca, per tal de que el seu estudi sigui el més enriquidor possible.

Recordem la Mecatrònica Industrial unifica les disciplines de: mecànica, electrònica, robòtica, automatismes industrials i informàtica.

Per tant, és necessari tenir uns coneixements bàsics de cada branca, que s’aniran desenvolupant al llarg de l’aprenentatge dels diferents mòduls.

Quines assignatures figuren al currículum de mecatrònica industrial?

  • Sistemes mecànics
  • Sistemes hidràulics i pneumàtics
  • Sistemes elèctrics i electrònics
  • Elements de màquines
  • Processos de fabricació
  • Representació gràfica de sistemes mecatrònics
  • Configuració de sistemes mecatrònics
  • Processos i gestió de manteniment i qualitat
  • Integració de sistemes
  • Simulació de sistemes mecatrònics

I les transversals de:  formació i orientació laboral,  i empresa i emprenedoria.

En la majoria d’ells hi ha un coneixement en comú que és el d’aplicar la prevenció de riscos laborals, protecció ambiental i identificar els riscos associats a la instal·lació dels diferents equips, maquinària o elements. Aquesta, s’explica en totes les disciplines per separat però s’engloba a la seva totalitat i s’ha de tenir present quan s’ha de realitzar qualsevol muntatge.

Els coneixements previs.

Un altre factor important, tot i que no es consideri tal i com coneixem el concepte de “coneixement previ”, però si com a “contingut que hem après”, volem destacar que al llarg de tot el currículum i durant el curs és necessari a més d’important que l’alumnat valori l’ordre i la neteja dels diferents elements i instal·lacions, ja que aquest és esmentat com un primer factor de prevenció de riscos.

El dibuix tècnic és una altre assignatura a tenir en compte, ja que en molts dels mòduls abans mencionats, els i les alumnes hauran d’interpretar plànols per realitzar els muntatges pertinents d’un conjunt mecànic, entendre un esquema tant elèctric com pneumàtic o hidràulic, i també de forma conjunta en electropneumàtica / electrohidràulica. D’igual manera hauran de saber-los representar com a plànol a ordinador i també a mà alçada. Tot, però, s’anirà ampliant i aprofundint al llarg del curs, per aplicar correctament les normatives i les simbologies necessàries en cada esquema i/o plànol que es realitzi.

Pràctiques de disseny de peces a l'aula d'informàtica pels alumnes del cicle en Mecatrònica Industrial.
Pràctiques de disseny de peces a l'aula d'informàtica

No podem deixar de banda la importància que tenen els coneixements matemàtics, ja que en alguns mòduls seran necessaris per tal de realitzar els càlculs, per exemple d’obtenir les seccions del cablejat adequat per realitzar un muntatge elèctric, calcular els costos de producció d’un taller o indústria o també per calcular les velocitats lineals i de rotació d’algunes màquines.

En quant a l’ofimàtica, es valora que l’alumnat tingui coneixements previs bàsics per tal de fer la documentació dels projectes, saber utilitzar els fulls de càlcul i  realitzar les presentacions dels diferents projectes que se’ls hi plantegin al llarg del curs. D’igual manera, els estudiants hauran de saber desenvolupar-se en internet per aprofundir més en les matèries, buscant-hi informació i fent una cerca crítica i tècnica.

En relació als idiomes, l’alumnat haurà de dominar tant el català com el castellà de forma parlada i escrita. Molts cops es deixa de banda la importància de saber redactar sense cometre faltes d’ortografia, o saber parlar en públic quan es realitzen estudis tècnics. Sembla una cosa estranya, però és realment important que en estudis tècnics com ara la Mecatrònica Industrial el tècnic/a també domini les dues llengües esmentades, ja que molts cops, l’alumnat durant els estudis haurà de presentar treballs, tant escrits com orals, i en un futur potser haurà de realitzar alguna presentació o explicació davant de possibles clients o superiors, per tant, és important tenir dominat l’art de llenguatge.

A més d’aquestes dues, haurà de tenir coneixements d’anglès, ja que molts dels manuals d’instruccions de la majoria de màquines o elements estan redactats en anglès, inclús, potser en algun moment quan estigui exercint també hagi d’expressar-se en aquesta llengua.

Finalment podem concloure que la Mecatrònica Industrial proporciona un perfil de sortida molt polivalent que permet treballar a molts llocs en empreses de diferents sectors ( màquina-eina, alimentació, tèxtil, aeronàutica, automatismes entre d’altres...), i tot i que els coneixements puguin semblar bastant amplis, podem assegurar que aquests s’aniran complimentant, millorant o fins i tot adquirint en el cas de que siguin molt molt bàsic al llarg del cicle de Mecatrònica Industrial a Comastech.

Desenvolupat per Volcànic Internet
map-markerfacebook-squarephonetwitterenvelopeyoutube-playinstagram